Hållbarhetsarbete

Hållbarhet – Inte bara ett värdeord

Sedan starten av Etni har ett stort fokus lagts på att arbeta så hållbart som möjligt. Utrustning och verktyg som gräsklippare, häcksaxar, trimmer och lövblåsar är alla eldrivna. Vi strävar alltid efter att använda det mest miljövänliga alternativet.

Var med på resan i vår strävan att ligga i framkant — när det gäller att arbeta med innovativa lösningar och ny, fossilfri teknik för att skapa en förbättrad utemiljö för människor, växter och djur.

Med oss som din partner inom utemiljö kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan. Och få en boendemiljö som är fri från kemikalier, föroreningar och skadliga ämnen och präglas av ansvarsfull resursanvändning.

Batteridrivna verktyg & Elbilar

Vår bilpark består av elbilar och vi håller oss uppdaterade kring utvecklingen av eldrivna arbetsfordon. Vad gäller de verktyg vi har så har vi fasat ut allt som är fossildrivet och använder oss av eldrivna varianter.

Det är bra för miljön och mycket bättre ur arbetsmiljöperspektiv. Det gör också att vi arbetar tystare än många konkurrenter vilket är uppskattat av våra kunder.

Heatweed – Bekämpning av invasiva växter

Etni ute tidigt och köpte in maskiner för hetvattenbekämpning av ogräs och invasiva växter. Detta för att minska användningen av kemikalier vid ogräsbekämpning och bekämpning av invasiva växter.

Hetvattenmaskinerna producerar överhettade vattendroppar som exploderar och avger värme när de träffar ytan. Vi kan därmed bekämpa invasiva växter i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön.

Att vi var så tidiga har gjort att vi idag är en av de största aktörerna i Sverige inom detta område. 

ISO-Certifiering

Vi är mycket stolta över att ha blivit ISO-certifierade vilket skedde i början av 2022. Vi valde att göra detta för att visa att vi möter upp de krav som ställs på entreprenörer vid upphandlingar. Detta ger oss också en bättre och mer hållbar struktur i vår organisation.

Policy & Arbetskultur

Arbetsmiljöpolicy

Vi ska eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet. Klimatet i företaget präglas av öppenhet och stimulerar medarbetare att kontinuerligt utvärdera och förbättra verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet.

Miljöpolicy

Målet med miljöarbetet är att uppnå klimatneutralitet, öka resurseffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter. Miljöarbetet är en integrerad del i den dagliga verksamheten.

Kvalitetspolicy

Alla våra åtaganden, allt vårt agerande och alla våra tjänster skall omfattas som uttryck för kvalitet.

Integritetspolicy

För Etni AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Kontaktformulär