Arbetsmiljöpolicy

“Vi ska eftersträva största möjliga säkerhet, trygghet och trivsel i arbetet.”

Detta innebär att:

  • Klimatet i företaget präglas av öppenhet och stimulerar medarbetare att kontinuerligt utvärdera och förbättra verksamheten med avseende på arbetsmiljö och säkerhet.

  • Arbetsmiljöfrågor beaktas i samtliga delar av verksamheten och åtgärder sätts in där det behövs.

  • Organisationen verkar med de lagkrav och andra relevanta krav som ställs på organisationen från ett arbetsmiljöperspektiv.

  • Medarbetare är utbildade och informerade om arbetsmiljöansvarets omfattning, innebörd och konsekvens samt strävar efter att upptäcka och förebygga skada och ohälsa samt eventuella rutiner eller miljöer som kan leda till ohälsa eller skada.

  • Ansvars och rollfördelning är klar och tydlig för effektiv ledning mot ständigt förbättrad och säkrare arbetsmiljö där åtgärder sätts in och leder till handlingar som mäts och följs upp mot årligen uppdaterade målformuleringar.


/ Carola Tunström, VD