Etni AB

Är specialiserat på skötsel av utemiljöer, projektering av grönytor, trädgårdsanläggningsarbeten och bekämpning av invasiva växter samt vinterunderhåll.
Kunderna är främst privata och kommunala bostadsbolag samt bostadsrättsföreningar men även Statliga bolag och privatpersoner är våra uppdragsgivare.
Etni AB har ca. 20 st. årsanställda inom skötsel och underhåll.
Etni AB är ett relativt ungt bolag bildat 2014. Ägare och arbetsledningen har lång erfarenhet av utemiljö genom arbete i andra bolag.


Medarbetare


Våra medarbetare har lång erfarenhet av både logistik och höga skötselkrav i bostadsområden i unika miljöer med kulturhistoriska värden samt skogs och naturvård.
Det kräver både relevant utbildning och erfarenhet hos engagerad personal och arbetsledning samt att arbetslagen har mycket god kännedom om uppdragets art.
Därför använder vi samma personal för uppdraget under lång tid och har en arbetsledare, som både är med i driften och ansvarar för rapportering.
Innan uppdragsstart sker en noggrann genomgång av uppdragets speciella krav samt en orientering på plats och om möjligt även ett möte med brukarna av fastigheterna.


Rapportering och Administration


Vi använder normalt ett effektivt mobilt molnbaserat verksamhetssystem (next) där rapportering, dokumentation (bild, text och koordinater) och uppföljning kan göras i realtid. Varje arbetslag/enhet utrustas med mobil eller platta som kommunicerar direkt med verksamhetssystemet.


Miljömedvetenhet


Vid miljöanpassad bekämpning av invasiva arter enligt ISRP metoden använder vi en separat ABSapp för dokumentation, uppföljning och rapportering.
Vi använder fordon och utrustning med bästa möjliga miljöprestanda, t ex. elfordon, gasbilar och dieselbilar som körs på HVO100.
Utrustning som trimmer, röjsåg, häcksaxar, mindre motorsågar och gräsklippare är eldrivna. Där så är möjligt för att minimera buller och miljöpåverkan.
Ogräsbekämpning och sanering görs manuellt eller med hetvatten utan kemikalier (Heatweed) och vi är öppna för att prova och utveckla andra metoder tillsammans med beställare och samarbetspartners i nära samarbete.


Entreprenad


Företaget har genom åren arbetat med entreprenader som kräver snabb mobilisering, flexibilitet och kompetent personal som kan fatta snabba och bra beslut.
Vi anser oss mycket väl rustade att hantera oplanerat arbete och akuta förfrågningar och
hög servicenivå gentemot beställaren. Driftmöten har vi ofta med uppdragsgivaren samt löpande på telefon/mail för att säkerställa kvalitet och effektivitet.
Vi rekommenderar också att ha träffas för att kunna diskutera systematiska förbättringar och utveckling av teknik, kvalitet och miljö. Vi skräddarsyr en uppdragsorganisation beroende på uppdragets typ, lokalisering, beställarkrav och är tydliga med vilka roller de olika funktionerna har.