ISRP – Invasive Species Reduction Program

Denna metod är den vi förordar och försöker få våra beställare att använda framförallt istället för kemisk bekämpning. Vi kan bekämpa jätteloka i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön.

Detta är en bekämpningsmetod som bygger på bekämpning av invasiva arter med endast varmt vatten. Olika arter bekämpas olika beroende på deras uppbyggnad.

Till metoden hör ett digitalt program för bekämpning av invasiva arter som är ett webbaserat verktyg där man får tillgång till (vetenskapliga) beprövade metoder för varje enskild växtart, så att man kan bekämpa och utrota invasiva arter på bästa sätt. Vi har 4 st. Heatweed maskiner i olika storlekar för att kunna bekämpa bestånd både i anslutning till vägar och ute på ängsytor långt från körbara ytor.

• ISRP-MILJÖVÄNLIG BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER
T.EX PARKSLIDE OCH BJÖRNLOKA •