BEKÄMPNING AV INVASIVA ARTER

MILJÖVÄNLIG METOD SOM

FUNKAR!

Denna metod är den vi förordar och försöker få våra beställare att använda framförallt istället för kemisk bekämpning. Vi kan bekämpa jätteloka i direkt anslutning till vattendrag utan att det finns några risker för skador på miljön. Metoden bygger på bekämpning av invasiva arter med endast varmt vatten, olika arter bekämpas olika beroende på deras uppbyggnad.

VAD ÄR INVASIVA ARTER?

Invasiva arter som björnloka, lupin och parkslide må vara vackra, men i många områden i Sverige har den stora spridningen fått en skadlig utveckling på omgivande miljö och växtlighet. Tidig upptäckt och snabb bekämpning är förutsättningen för att få bukt med problemet av spridningen. Invasiva växter tränger undan de naturliga arterna och förändrar naturliga miljöer.

Etni har antagit utmaningen att helt utan kemikalier bekämpa tillväxten av invasiva arter!

ANPASSADE METODER

Kemisk bekämpning: Vid kemisk bekämpning använder vi främst avstrykning som metod, en annan metod vi använder är stämpling. Vi utför bara Kemisk bekämpning i undantagsfall då vi förordar giftfria metoder främst. Beställaren avgör om bekämpning ska ske med kemikalier och vilka kemikalier som ska användas.

Manuell bekämpning: Vid manuell bekämpning med lie eller dylikt slås växten ned till marknivå, dvs. max höjd 5 cm ovan jord. Växter som inte är generativa kan ligga kvar på marken och behöver ej destrueras. Vid nedtagningen ska snittytorna på växten vara så få som möjligt, max 2–3 snittytor. Rotkapning utförs genom att pålroten huggs av med hacka eller vass spade några centimeter under tillväxtpunkten

Maskinell bekämpning: Robotklippare kan användas i täta bestånd om markens beskaffenhet medger detta. Vid mekanisk bekämpning med robotgräsklippare slås växten ned till marknivå, maxhöjden beror på terrängens beskaffenhet. Vid mekanisk bekämpning genom klippning av robotgräsklippare lämnas nedklippta växtdelar som är icke generativa kvar på marken. Vi kan även tillhandahålla uppgrävning med maskin eller bearbetning av jorden med tex. jordfräs eller kultivator.